Avís legal

1. OBJECTE

L'objecte de les presents condicions generals és regular l'ús que poden realitzar els usuaris del web corporatiu de Grup Caberol de Serveis, S.L. (en endavant, empresa titular del web), que actualment es troba a la URL www.residencialsantsebastia.com (en endavant, Web Corporatiu), sens perjudici que certs serveis o continguts dins del Web Corporatiu es sotmetin a les seves pròpies condicions. Grup Caberol de Serveis és una companyia espanyola amb domicili social a C/ La Bassa 113-117, 25180 Alcarràs, Lleida, Espanya, amb CIF número B-25263286 i inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, tom 1.425, foli 87, full L-28.631, inscripció 1ª.

2. FUNCIONAMENT DEL WEB CORPORATIU

empresa titular del web es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, les modificacions i actualitzacions que consideri convenients al Web Corporatiu, de la configuració i presentació d'aquesta i de les condicions d'accés i podrà incloure serveis i continguts addicionals als actuals o, si escau, suprimir-los o modificar la configuració i presentació d'aquesta i de les condicions d'accés. L'empresa titular del web podrà bloquejar l'accés a tots o part dels usuaris d'aquest per procedir a realitzar les modificacions o reparacions que consideri necessàries en qualsevol moment. En cap cas, l'empresa titular del web serà responsable del funcionament inadequat del sistema si això obeeix a una configuració defectuosa dels equips de l'Usuari o a la seva insuficient capacitat per suportar els sistemes informàtics indispensables per poder fer ús del servei. L'empresa titular del web es compromet a realitzar tots els seus esforços per mantenir actualitzada la informació i continguts que introdueixi al Web Corporatiu, si bé l'Usuari coneix que poden existir incorreccions en els continguts i serveis inclosos al Web Corporatiu que, si escau, l'empresa titular del web procedirà a resoldre amb la màxima brevetat tan aviat tingui coneixement de la seva existència. En qualsevol cas, l'empresa titular del web no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la Web Corporativa, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre'ls o actualitzar-los. L'empresa titular del web no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts a la web. L'empresa titular del web no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en la web, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual de la web residencialsantsebastia.com, la informació, dades, continguts, bases de dades, dissenys, codis font, estructures de navegació i altres serveis o productes telemàtics integrats al Web Corporatiu als que l'empresa titular del web permet tenir accés, així com la dels productes eventualment derivats i els manuals d'utilització són propietat exclusiva de l'empresa titular del web, dels seus proveïdors, o dels titulars respectius segons escaigui, de manera que l'Usuari es compromet a no infringir cap dret derivat de la propietat industrial o intel·lectual, quedant expressament prohibida la reproducció total o parcial dels mateixos, la seva comunicació pública, distribució, o qualsevol forma d'explotació, o utilització de tècnica d'enginyeria inversa o transformació, excepte consentiment exprés i per escrit per part de l'empresa titular del web. L'Usuari es compromet a utilitzar aquesta informació i serveis exclusivament per les seves pròpies necessitats i a no realitzar directament o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització del Web Corporatiu, fora que hagi obtingut consentiment exprés de l'empresa titular del web. L'Usuari s'obliga a no utilitzar les facilitats i capacitats del Web Corporatiu per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei o per intentar atreure els usuaris cap a altres serveis competidors. Així mateix, l'Usuari es fa responsable d'estendre el compliment d'aquestes clàusules a tota aquella persona autoritzada per ell a utilitzar el servei. A més, l'Usuari s'obliga a respectar les restriccions d'ús de cada un dels serveis i accés a altres xarxes (aquestes restriccions seran comunicades per l'empresa titular del web o el proveïdor d'informació). Totes les senyals distintives, com ara marques, noms comercials, etc., que apareixen al Web Corporatiu estan protegides per la legislació vigent en matèria de marques, per la qual cosa els usuaris no podran realitzar cap reproducció, comunicació, explotació o utilització dels mateixos, llevat que ostentin consentiment previ per escrit del titular de les mateixes.

4. CONTRACTACIÓ DE SERVEIS A TRAVÉS DEL WEB CORPORATIU

Per contractar serveis a través del Web Corporatiu, l'Usuari haurà de complimentar de forma completa i veraç la informació obligatòria requerida per l'empresa titular del web. A fi que l'Usuari conegui les condicions dels serveis o continguts als que desitja tenir accés, l'empresa titular del web detallarà amb anterioritat al moment de la contractació de cada servei, les condicions específiques en què es prestarà el mateix. Aquestes condicions hauran de ser acceptades per l'Usuari perquè es produeixi la contractació efectiva. En cas d'ús de les eines posades a disposició de tercers a la Web Corporativa per l'empresa titular del web per introduir les dades de contractació de clients de l'empresa titular del web, la persona física o jurídica que introdueixi les dades ha d'haver recaptat prèviament el consentiment dels interessats per al fi per al qual són introduïdes les seves dades.

5. AUTENTICACIÓ

L'empresa titular del web podrà establir diferents sistemes d'autenticació al Web Corporatiu de tal manera que a través de dades sol·licitades prèviament o mitjançant identificadors i contrasenyes s'autentiqui als usuaris del Web Corporatiu. En cas que l'empresa titular del web realitzi l'autenticació dels usuaris a través d'identificadors i contrasenyes, tant l'identificador com la contrasenya pertanyeran exclusivament a la persona a qui es concedeixen. L'Usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat tant l'identificador com la contrasenya en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret.

6. ÈTICA I RESPONSABILITAT DERIVADA DE L'ÚS PER L'USUARI D'INTERNET I DEL WEB CORPORATIU

L'empresa titular del web no serà en cap cas responsable de l'ús del Web Corporatiu que realitzi l'Usuari. L'Usuari s'abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l'ús del web corporatiu o dels recursos posats a la seva disposició que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de l'empresa titular del web o de tercers, que vulneri o transgredeixi l'honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat i deixarà en tot cas indemne a l'empresa titular del web davant qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti contra ella com a conseqüència d'aquest ús. L'Usuari s'abstindrà de dur a terme per qualsevol mitjà qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a l'empresa titular del web, als seus proveïdors o a tercers, així com la introducció o difusió a la Xarxa de programes, virus, applets, o qualsevol instrument físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració a la Xarxa, al sistema, o als equips de tercers. Queda expressament prohibit esborrar, modificar els missatges de correu electrònic d'altres usuaris, enviar missatges de correu massiu, amb fins comercials o publicitaris, així com dur a terme qualsevol tipus d'activitat o pràctica que transgredeixi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d'Internet.

7. RESPONSABILITAT PER L'ACCÉS O INTRODUCCIÓ DE CONTINGUTS QUE CIRCULEN A INTERNET

L'Usuari accepta expressament deixar exempta a l'empresa titular del web de qualsevol responsabilitat relacionada amb la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de les dades, programes, informacions o opinions, sigui quin sigui l'origen, que circulin per la seva xarxa o per les xarxes a les que l'Usuari pugui accedir a través del Web Corporatiu, així com, si és el cas, de la informació que l'usuari introdueixi a Internet a través de la xarxa de l'empresa titular del web. L'Usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar de l'accés als continguts i informacions així com de la seva reproducció o difusió. L'empresa titular del web no serà responsable de les infraccions de qualsevol usuari que afectin els drets d'un altre usuari, de l'empresa titular del web, o de tercers, incloent els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial. L'empresa titular del web podrà cancel·lar l'accés a la Web Corporativa als Usuaris que incompleixin amb les condicions d'ús establertes en el present document.

8. POLÍTICA DE COOKIES

L'empresa titular del web utilitza cookies que no proporcionen dades personals dels usuaris, ni poden associar a una persona identificada o identificable. Si continua navegant per la nostra pàgina web, vostè accepta aquest ús de cookies per part de l'empresa titular del web.

Què són les cookies?

Les cookies són petits dispositius que s'emmagatzemen en els terminals dels Usuaris i permeten recordar dades de navegació d'aquests.

Cookies a les nostres pàgines web

L'empresa titular del web utilitza cookies, pròpies i de tercers, per al correcte funcionament de la pàgina web, per recordar les preferències dels usuaris així com cookies destinades a l'anàlisi de les visites a la pàgina web i per mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències de navegació.

Els tipus de cookies utilitzades per l'empresa titular del web són:

L'empresa titular del web utilitza les següents eines per a la gestió de Cookies:

· Google Analytics

Aquestes eines han estat desenvolupades per l'empresa Google.

Com gestionar les Cookies en el seu equip:

L'usuari pot bloquejar o desactivar del seu ordinador la instal·lació de cookies mitjançant la configuració del seu navegador. Per desactivar correctament les cookies us recomanem consultar directament les opcions de privacitat de cadascun dels diferents navegadors:

9. PROTECCIÓ DE DADES

A través del present avís, GRUP CABEROL DE SERVEIS, S.L., amb NIF B25263286 i domicili al carrer La Bassa 113 d'Alcarràs (Lleida) (d'ara endavant, el Prestador del Servei) informa els usuaris en compliment de l'article 13 de Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, el Reglament), amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si volen facilitar-li les dades personals que li són sol·licitades al lloc web per a la prestació dels seus serveis.

També s'informa que la finalitat del tractament a què es destinen les dades que ens facilitin els usuaris és exclusivament la de cursar la seva petició o consulta que facin a través del present lloc web i, si escau, si els usuaris expressament ho consenten mitjançant la marcatge de la casella corresponent a peu del formulari de recollida de dades, trametre'ls informació sobre les activitats del Prestador del Servei que puguin resultar del vostre interès, entenent-se que amb l'enviament de les vostres dades autoritza expressament al Prestador del Servei per al tractament de les vostres dades amb les finalitats anteriors. El consentiment prestat, que constitueix la base jurídica que legitima el tractament de les dades, és revocable en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Tret que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides al formulari de dades. En cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, el Prestador del Servei podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s'efectuï. Les dades facilitades es conservaran fins al moment en què els usuaris decideixin revocar-ne el consentiment al tractament.

Els usuaris hauran d'emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. El Prestador del Servei ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles .Igualment, el Prestador del Servei es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment del estat de la tecnologia.Els usuaris o persones que els representin podran exercitar en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, supressió i, si escau, oposició d'acord amb allò establert al Reglament, dirigint una comunicació escrita a GRUP CABEROL DE SERVEIS, S.L., a la següent adreça postal: Carrer La Bassa 113 d'Alcarràs (Lleida), i/o electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. on s'acrediti la identitat de l'usuari.En cas que el prestador del servei prestés algun tipus de servei especial en què determini unes previsions específiques diferents a aquestes, quant a la protecció de dades, tindrà primacia l'aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per sobre de les presents, en cas d'incongruència. El Prestador del Servei es reserva el dret a modificar aquesta política, informant prèviament els usuaris dels canvis que s'hi introdueixin.Els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si estimen que els drets de protecció de dades han estat vulnerats.

10. RECLAMACIONS

L'Usuari podrà dirigir les reclamacions sobre els serveis prestats a l'empresa titular del web (Grup Caberol de Serveis, S.L.), Servei d'Atenció al Client, C/ La Bassa, 113-117 d'Alcarràs 25180 (Lleida), al Telèfon: 973791784. Formulada la reclamació, si el Client no obté una resposta satisfactòria en el termini d'un (1) mes, podrà dirigir la seva reclamació a les Juntes Arbitrals de Consum. L'arbitratge corresponent ha de ser acceptat expressament per l'empresa titular del web. Així mateix, el Client podrà dirigir-se a la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació. L'Usuari té dret a obtenir un document acreditatiu del contingut de la reclamació i un número de referència de la mateixa. L'Usuari tindrà disponibles Fulls de Reclamacions Oficials en l'adreça anteriorment esmentada. L'empresa titular del web i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l'accés a aquest web. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, l'empresa titular del web i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida (Espanya)..